Kangaroo Kids Education Limited
KKEL Difference About KKEL KKEL Institutions Admissions in KKEL Opportunities in KKEL KKEL Resources Contact KKEL

  gekjs ckjs esa
  gekjs y¨x
    yhuk vk‘kj] LkaLFkkid& funZsf‘kdk
    i©y l¨y¨eu]
    d¢Uæh; Vhe
    VªLVh
  fjlpZ ,sUM MsoyWIkesUV Vhe
  lykgdkj lfefr
  gekjh igq¡p
  d¢Uæ LFkku
  v/;{kk dh est ls
  ehfM;k d¢ eq[k ls
  ekrk&firk dgrs gSa
  fon~;kfFkZ;¨a dh miyfC/k;k


 

gekjs y¨x yhuk vk‘kj LkaLFkkid funZsf‘kdk

yhuk vk‘kj] gekjh ps;j ilZu] cPp¨a d¢ f‘k{k.k esa oSf‘od Lrj ij vXkzlj gSaA mUgha dh –“Vh ls Ásfjr] Kangaroo Kids Education limited (KKEL) ,d Áeq[k f‘k{k.k Js.kh cu xà gS t¨ u;h f‘k{k.k uhfr;k¡] vkuan ls Hkjs dk;Zdyki v©j vkd“kZd vH;klØe ÁLrqr dj d¢ cPp¨a d¢ i<+us d¢ rjhd¢ d¨ cny jgh gSA

foDV¨fj;k dkWyst] esycuZ ls f‘k{k.k esa cSpyj dh fMXkzh ls lqlfTtr g¨dj] yhuk १९९३ esa f‘k{k.k {ks= esa t+:jh ifjorZu ykus dk liuk ysdj Hkkjr vk;haA eqacà esa f‘kf{kdk cu dj] mUgsa cgqr tYnh f‘k{k.k i)fr dh =qfV;¨a d¢ ckjs esa irk py x;kA ifjorZu esa mud¢ fo‘okl dh otg ls mUg¨aus flQZ २५ fo|kFkÊ ds lkFk viuk igyk Áh Ldwy ckUnjk ¼eqacý esa १९९३ esa [k¨ykA
 

vkt KKEL ,d Áfrf“Br ‘kS{kf.kd laLFkk gS ftld¢ Hkkjr d¢ १७ vyx&vyx ‘kgj¨a esa ८० ls T+;knk Ldwy gSa v©j n¨ nqcà esa v©j ,d ekYnho esa gS v©j ;g vc Hkh vkxs c<+ jgk gSA bu Ldwy¨a esa Kangaroo Kids ( Playschool, Nursery, Junior & Senior K.G.½ Billabong High International School(Grades 1 to 12) dk lekos‘k gS v©j mldk u;k fgLlk Brainworks gSA

fiNys १५ lky esa] yhuk v©j mudh Vhe d¢ fujarj Á;kl¨a us mUgsa orZeku ßjV dj lh[kusß dh i)fr dh =qfV;¨a d¨ tkuus dk e©dk fn;k gS] t¨ fo“k;¨a d¨ vyx djd¢ v©j fon~;kfFkZ;¨a d¨ Dykl:e d¢ ckgj dh nqfu;k ls laidZ dkV dj fl[kkrh gaSA jV dj lh[kus dh i)fr ls fcYdqy fHkUu] KKEL }kjk ÁLFkkfir f‘k{k.k i)fr;¨a esa fØ;k ij vk/kkfjr f‘k{k.k] vuqHko ij vk/kkfjr v©j lekdfyr f‘k{k.k i)fr dk lekos‘k gSA KKEL viuh Økafrdkjh ysfdu vljnkj f‘k{k.k i)fr] fon~;kFkÊ&d¢fUær f‘k{k.k ÁfØ;k v©j xfr‘khy vH;klØe d¢ fy, fo[;kr gSA

KKEL esa yhuk vk‘kj dk mn~ns‘; gS fd gj cPps dk laiw.kZ & HkkoukRed] ‘kkjhfjd] ekufld] lkekftd v©j cs‘kd c©f)d fodkl g¨A budh enn ls og csgrj Vhe dk;ZdrkZ cusaxs] cnyrh ifjfLFkfr;¨a d¨ Lohdkjus d¢ fy, v©j HkkoukRed :i ls T+;knk yphys g¨us d¢ fy, rS;kj djsaxs] t¨ mUgsa thou dh pqu©fr;¨a d¨ ifjiDo v©j –<+ rjhd¢ ls lqy>kus dh ‘kfDr nsaxsA f‘k{k.k i)fr bl ckr dk fo‘okl fnykrh gS fd cPp¨a esa i<+kà d¢ Áfr thou Hkj Áse jgs v©j blesa dksbZ vk’p;Z ugha] og oSpkfjd O;fDr cusaA blhfy,] yhuk d¢ –f“Vd¨.k d¨ dà eSxth+Ul uohure f‘k{k.k esa ;¨xnku d¢ r©j ij ysrs gSA mUgsa dà ckj iqjLÑr Hkh fd;k x;k gSA gky gh esa] ,Tkqd¢‘ku oYMZ eSxt+hu us mudh x.kuk Hkkjrh; f‘k{k.k d¨ ubZ O;k[;k Ánku djus okys vXkzlj yksxksa esa dh gS] t¨ mud¢ bl fopkj dk Áek.k gS fd f‘k{k.k et+snkj g¨us d¢ lkFk vljnkj Hkh g¨ ldrk gSA ßps;j ilZu dk lans‘kß ns[kus d¢ fy, ;gk¡ fDyd dhft,A

yhuk dh miyfC/k;k ns[kus d¢ fy, ;gk¡ fDyd djs A
 
Kangaroo Kids Toddlers' Club Kangaroo Kids Preschools Billabong High International School Kangabeats Kangaroo Kids Institute of Teacher’s Development and Research